• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

 

طراحي و اجراي اتوماسيون خطوط توليد
اجرا و پياده سازی سيستم اتوماسيون برای خطوط مکانيزه يا دستی با هدف کاهش نيروی انسانی، افزايش بهره وری يا افزايش بازده توليد